Rubriky
Stavební deník

Stavební deník: Klíč k efektivnímu řízení stavebních projektů

Váš stavební deník je klíčovým dokumentem pro průběžné sledování důležitých událostí na staveništi a informování o pokroku projektu. Měli byste ho spravovat tak, aby reflektoval aktuální stav prací, přítomnost pracovníků, použitý materiál a techniku, i případné mimořádné události v souladu s právními normami. Vedení deníku není pouze zákonem stanovenou povinností, ale poslouží vám také jako praktický nástroj pro přehled a kontrolu nad stavebním procesem.

 1. Základní informace o stavebním deníku
 2. Právní předpisy a normy
 3. Odpovědné osoby
 4. Struktura a obsah stavebního deníku
 5. Správa a uchovávání stavebního deníku
 6. Jak správně vyplnit stavební deník
 7. Archivace
 8. Časté chyby při vedení stavebního deníku
 9. Elektronický stavební deník
Portrét sebevědomého předáka v přilbě při psaní podnikatelského plánu

1. Základní informace o stavebním deníku

Stavební deník je základním dokumentem pro každý stavební projekt v České republice. Slouží jako záznam o všech činnostech a událostech souvisejících s procesem výstavby, včetně kontrol, zkoušek a schvalování.

Stavební deník musí být neustále uložen na stavbě a musí být k dispozici příslušným orgánům ke kontrole. Dokument obsahuje podrobné informace o průběhu stavby, včetně jmen všech zúčastněných dodavatelů a subdodavatelů, použitých materiálů a případných změn nebo odchylek od původních plánů. Obsahuje také záznamy o všech kontrolách a zkouškách provedených v průběhu výstavby.

Definice a účel

Stavební deník je dokument, ve kterém zaznamenáváte všechny důležité informace a události na staveništi.  

Jeho účelem je uchování průběžného a úplného záznamu o pracích, materiálech, přítomnosti pracovníků a ovlivňujících faktorech, jako jsou například povětrnostní podmínky. Abyste mohli sledovat průběh stavebních prací a případné změny projektové dokumentace, je třeba ho vést systematicky a podrobně. Pokud dojde k nesrovnalostem nebo porušení stavebních předpisů, může být stavební deník klíčovým důkazem při řešení sporů.

Přínosy stavebního deníku

Vedení stavebního deníku se může zdát jako další zbytečná administrativní zátěž. Nenechte se však zmást, protože správné vedení stavebního deníku přináší tři zásadní výhody:

 • Dokumentace: Poskytuje oficiální záznamy pro případné kontroly nebo spory.
 • Postup prací: Jedná se o deník zaznamenávající postup prací, což umožňuje efektivně sledovat projekt.
 • Analýza a hodnocení: Záznamy v deníku mohou být použity pro analýzu a hodnocení efektivity prováděných prací.

2. Právní předpisy a normy

V České republice je vedení stavebního deníku povinné při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Tato povinnost je stanovena v § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dle tohoto zákona musíte stavební deník vést v průběhu celého stavebního řízení a musí obsahovat záznamy o všech stavebních pracích (včetně změn projektové dokumentace), kontrolách a přijetí jednotlivých stavebních fází.

Dalším právním předpisem, který se týká problematiky vedení stavebního deníku, je vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 16, která stanovuje obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení.

3. Odpovědné osoby

Odpovědnost za vedení stavebního deníku nese statutární zástupce stavebníka nebo jím pověřená osoba, například stavební mistr nebo technický dozor. V případě kontroly je tato osoba také odpovědná za předložení deníku i za správnost a úplnost všech záznamů, které musí být potvrzeny podpisem.

4. Struktura a obsah stavebního deníku

Stavební deník je základním dokumentem, který obsahuje veškeré informace o stavbě. Zahrnuje plány, nákresy, technické specifikace, seznamy materiálů, seznamy pracovníků a další důležité informace. Je to důležitý a přínosný nástroj pro kontrolu kvality a sledování pokroku stavby. Struktura a obsah stavebního deníku jsou přesně stanoveny zákonem a mají určitý formát, který musí být dodržen.

Identifikace stavby

V této části uvádíte základní informace o stavbě:

 • Název stavby: Přesný název stavby, jak je uveden v projektech.
 • Adresa: Poloha stavby včetně katastrálního území.
 • Stavebník: Údaje o objednateli stavby.
 • Zhotovitel: Firma realizující stavební práce.
 • Datum zahájení: Den, kdy byly práce zahájeny.
 • Stavební povolení: Číslo a datum vydání stavebního povolení.

Denní záznamy

Denně zaznamenáváte všechny významné aktivity a informace:

 • Počasí: Vlivy počasí na průběh staveb.
 • Pracovní síla: Počet pracovníků a jejich rozdělení na jednotlivé činnosti.
 • Stroje a nářadí: Přehled použitých strojů a nářadí.
 • Materiál: Přijatý a spotřebovaný materiál.
 • Průběh prací: Co bylo daný den provedeno.
 • Mimořádné události: Například nehody, zpoždění nebo zjištění archeologických nálezů.

Dokumentace a přílohy

Ke stavebnímu deníku přikládejte také dokumentaci:

 • Fotografie: Dokumentace průběhu prací nebo zvláštních situací.
 • Protokoly: O schůzkách, kontrole kvality, přejímkách.
 • Certifikáty a osvědčení: Pro materiály a provedené práce.
 • Dodací listy: Záznamy o dodávkách materiálu nebo techniky.
Koncept aukce prodeje nemovitostí, kladívko a model domu.
Stavební deník je nutné vést dle platných zákonů a předpisů. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

5. Správa a uchovávání stavebního deníku

Správa a uchovávání stavebního deníku jsou klíčové pro zajištění dokumentace stavebního procesu. Zahrnují pečlivé vyplňování, pravidelné záznamy a správné archivování.

Kdo nese odpovědnost za vedení deníku

Zodpovědnost za vedení stavebního deníku nese stavebník nebo osoba, kterou stavebník pověřil. Tato osoba musí mít dostatečné odborné znalosti a zkušenosti s vedením stavebního deníku a musí být schopna zaznamenat veškeré relevantní informace o stavebních pracích. Celkově lze říci, že vedení stavebního deníku je důležitou povinností stavebníka, která mu umožní efektivně řídit a kontrolovat průběh stavebních prací a zároveň chránit své zájmy v případě sporů.

Do stavebního deníku může zapisovat více určených osob například:

Role 

Stavební technik

Mistr  

Projektant 

Bezpečnostní technik 

Odpovědnost

Přesné záznamy prací

Kontrola záznamů, ověření

Dodatečné technické záznamy

Záznamy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6. Jak správně vyplnit stavební deník

Stavební deník vyplňujte přesně a čitelně, protože nikdy nevíte, kdy se vám můžou v budoucnu dané informace hodit (reklamace, neshody apod.). Každý záznam musí obsahovat datum, charakteristiku prováděných prací, údaje o počasí a přítomnosti účastníků stavby.

Denní rutina

Údaje do stavebního deníku zaznamenávejte pravidelně. Ideálně každý pracovní den, aby zápisy odpovídaly skutečnému průběhu a postupu prací na staveništi. Průběžné aktualizování stavebního deníku a zaznamenávání všech změn a úprav vám pomůže zajistit, že projekt bude dokončen v souladu s plánem a bez zbytečných prodlev.

Zaznamenávání neobvyklých událostí

Kromě denní rutiny byste měli do deníku zaznamenávat také neobvyklé události, jako jsou nehody, poruchy zařízení nebo jakékoliv jiné komplikace. Tyto události byste měli detailně popsat a zaznamenat je co nejdříve po jejich výskytu. To a včasné předání odpovědným osobám vám pomůže zajistit, že se bude problém řešit včas a bez zbytečných průtahů.

7. Archivace

Po ukončení stavby je nutné stavební deník archivovat minimálně po dobu stanovenou stavebním zákonem, což je 10 let. Archivovaný deník by měl být vždy snadno přístupný pro případné kontroly a dokazování práce.

8. Časté chyby při vedení stavebního deníku

Chyby, kterým je vždy lepší se vyhnout:

 • Neúplné popisy prací
  Při vedení stavebního deníku je důležité popisovat provedené práce, postupy i použité materiály co nejpodrobněji, abyste předešli nedorozuměním a případným problémům při předání stavby.
 • Nedostatečný zápis změn
  Při stavebních pracích se mohou vyskytnout změny plánu, které je třeba zaznamenat do stavebního deníku. Pokud tak neučiníte, může dojít k problémům při předání stavby.
 • Nezaznamenávání nedodržených termínů
  Další častou chybou je nedostatečné zaznamenání nedodržených termínů včetně důvodů jejich nedodržení. Kvůli tomu může dojít k problémům s plánováním dalších prací a předáním stavby.
 • Chybějící záznam o nedodržení bezpečnostních opatření
  Bezpečnost práce na stavbě je velmi důležitá a nedodržení bezpečnostních opatření může vést k vážným nehodám. Je tedy důležité, abyste zapsali každé nedodržení bezpečnostních opatření včetně nápravných kroků.
 • Nemáte stavební deník
  Pokud stavební deník nevedete nebo ho vedete neúplně, vystavujete se riziku pokuty až do výše 500 000 Kč.

9. Elektronický stavební deník

Elektronický stavební deník přináší efektivitu a usnadňuje správu dokumentace během stavebních projektů díky využití moderních technologií.

Používání online stavebního deníku je stále častější, protože přináší spoustu výhod:

 • Lepší přístupnost: Záznamy jsou dostupné online kdykoliv a kdekoliv.
 • Snazší editace: Údaje lze rychle upravit nebo aktualizovat.
 • Bezpečnost dat: Digitální zálohy chrání před ztrátou informací.
 • Snadné vyhledávání: Rychlejší a pohodlnější vyhledávání konkrétních záznamů.
 • Okamžitá aktualizace a sdílení informací: Rychlejší a efektivnější komunikace, která vede k lepší spolupráci a efektivitě.
 • Zvýšení produktivity: Snížení času stráveného administrativní prací.
 • Odpadá potřeba papírových kopií: Šetří přírodu, zjednodušuje organizaci dokumentů a šetří náklady na papír a tisk.
 • Možnost zálohování a archivace dat se snadnou dostupností informací v budoucnu.
Stavitel s ochranným kloboukem a bundou s vysokou viditelností používá chytrý telefon. Detailní záběr.
Elektronický deník máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Povinnost vést elektronický stavební deník

V některých případech může být vedení elektronického stavebního deníku povinnost:

Povinnost plynoucí ze zákona

Dne 29. září 2020 byl schválen zákon č. 403/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Novela zavádí povinnost vést stavební deník v elektronické formě pro stavby v nadlimitním režimu veřejných zakázek, pokud bylo zadávací řízení zahájeno po novém roce 2021.

Povinnost plynoucí z interních předpisů firmy

Firmy mohou mít vlastní interní směrnici pro digitální vedení stavebního deníku.

Stavební deník je nezbytným nástrojem pro efektivní sledování, správu a dokumentaci veškerých stavebních činností a také klíčem k transparentnosti, sledování pokroku a dodržování právních předpisů. Jeho elektronická verze přináší revoluci v řízení stavebních projektů díky možnosti vedení stavebního deníku z libovolného místa a díky okamžitému přístupu k důležitým informacím. Vedení stavebního deníku online tak přináší efektivnější komunikaci, snadnější správu a lepší kontrolu nad každým aspektem stavebního procesu.

Vyzkoušejte elektronický stavební deník na 14 dní zdarma a získejte okamžitý a neomezený přístup ke všem důležitým záznamům o vaší stavbě.