Rubriky
Stavební legislativa

Změny ve stavebním zákoně, které usnadní cestu k získání stavebního povolení

Pro mnohé stavebníky je vyřízení žádosti o stavební povolení často složitým a časově náročným úkolem. Dobrou zprávou je, že díky novému stavebnímu zákonu, který je platný od 1. 7. 2023, se stává celý proces jednodušším a mělo by také dojít k jeho zrychlení. Seznamte se v našem článku s důležitými změnami, které se týkají jednoho z klíčových kroků a to shromáždění nezbytných dokumentů pro získání stavebního povolení.

Fotografie kladívka a žluté ochranné přilby.
Nový stavební zákon přináší změny, které usnadní a zrychlí proces získání stavebního povolení. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Dokumentace potřebná k získání stavebního povolení

Správně předložená dokumentace k žádosti o stavební povolení je alfou a omegou pro jeho úspěšné získání. V zásadě potřebujete především tyto tři důležité dokumenty:

Žádost o stavební povolení, která je klíčovou písemností obsahující informace o stavebním projektu, jeho umístění, plánovaném využití a další důležité údaje. Žádost (společně s další dokumentací) budete i nadále podávat na místně příslušný stavební úřad.

Od letošního července můžete podat žádost o stavební povolení také v elektronické podobě (tento způsob podání je možný, pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku). Zároveň máte k dispozici skvělý nástroj Portál stavebníka, pomocí kterého můžete kdykoliv a odkudkoliv sledovat průběh řízení.

Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitosti jsou nezbytné dokumenty, protože právě výpisem z katastru nemovitostí dokládáte, že jste vlastníkem pozemku, na kterém plánujete výstavbu. V případě, že nejste vlastníkem dotčeného pozemku (stavby), budete muset předložit písemný souhlas vlastníka (případně vlastníků) pozemku/stavby.

Projektová dokumentace je jakýmsi plánem vaší budoucí stavby – jedná se o soubor dokumentů, který obsahuje veškeré plány a výkresy potřebné pro realizaci stavebního projektu. Mezi tyto dokumenty patří architektonické plány, statické výpočty, inženýrské sítě a další technické podklady. Projektovou dokumentaci vypracovává projektant a předkládá se úřadu ve dvojím vyhotovení.

Závazná stanoviska příslušných orgánů k dané věci

Příkladem dotčených orgánů ve stavebním řízení, od kterých je třeba získat stanovisko, může být památkový úřad (když se vaše stavební plány odehrávají v památkově chráněném prostředí) nebo vodoprávní úřad (pro stavby, které se nacházejí blízko vodních toků nebo ve vodních zdrojových územích).

Nově si vyjádření všech dotčených úřadů zajistí stavební úřad sám, což vám ušetří spoustu času a starostí. Dotčené orgány mají lhůtu na vyjádření 30 dnů. Pokud se do této doby nevyjádří, automaticky se bere jejich stanovisko jako kladné.

Stejné podmínky se týkají také stanovisek vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury, která obsahují vyjádření ohledně plánovaného stavebního projektu a jeho dopadu na jejich zařízení. Příkladem může být vlastník silnice, na kterou bude dům napojen, nebo v rámci technické infrastruktury se může jednat o provozovatele energetických sítí.

Dokumenty, které po vás také může úřad požadovat

Plná moc musí být předložena v případě, že za vás vyřizuje stavební povolení váš zástupce (například projektant, architekt, najatá firma pod.).

Plán kontrolních prohlídek stavby je dokument, ve kterém jsou stanoveny pravidelné kontrolní prohlídky, které budou probíhat během stavebního procesu. Tento plán je obvykle vypracován stavební firmou nebo developerem. V některých případech může stavební úřad požadovat předložení tohoto dokumentu.

Doklady o financování stavby může stavební úřad požadovat jako důkaz o financování projektu, aby se ujistil, že stavbu nejen začnete, ale také úspěšně dokončíte.

Potvrzení o splnění energetických norem může být vyžadováno u novostaveb, protože v rychle se měnícím světě stavebnictví se klade stále větší důraz na energetickou účinnost budov.

Vizuální vyprávění o stavbě, kde každá fáze přispívá k realizaci pozoruhodné stavby. Od dispozičních plánů a stavebních povolení až po pevné základy, složité konstrukční práce, stoupající skelet, střešní krytinu a konečnou podobu exteriéru.
Povinnost předložit některé dokumenty se odvíjí od povahy stavby nebo požadavků stavebního úřadu. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Další změny, které přináší nový stavební zákon

Změnila se také kategorizace staveb. Nový stavební zákon rozlišuje stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. U drobných staveb obvykle není potřeba stavební povolení a ani ohlášení. U ostatních staveb se bez stavebního povolení neobejdete. Typy jednotlivých staveb naleznete v přílohách 1 – 3 nového stavebního zákona č. 152/2023 Sb.

Jednou z vítaných změn je zrychlení procesu vydání stavebního povolení. Došlo ke sloučení dvojího řízení (územní a stavební), které je vedeno stavebním úřadem. Dle nového zákona je stanovena lhůta na vydání stavebního povolení u jednoduchých staveb do 30 dnů od podání žádosti a u ostatních staveb byla stanovena lhůta na 60 dnů. Pouze ve výjimečných případech může dojít k prodloužení těchto lhůt až na 180 dnů (například pokud se jedná o zvlášť složitý případ).

Získání stavebního povolení může být náročným úkolem, ale s novým stavebním zákonem máte k dispozici přímou cestu k jeho úspěšnému dosažení. Předložení správné dokumentace a dodržení postupů vám pomůže získat klíčový dokument, který vám otevře cestu k realizaci vaší stavby. Pokud máte další otázky nebo potřebujete konkrétní rady týkající se vašeho projektu, neváhejte se obrátit na příslušný stavební úřad, který vám poskytne veškeré potřebné informace. Přejeme vám, aby cesta k získání stavebního povolení pro váš projekt byla hladká a bez jakýchkoliv překážek či komplikací.