Rubriky
Dozor na stavbě

Víte, kolik stojí stavební dozor?

Cena stavebního dozoru se může lišit v závislosti na typu a rozsahu stavby, počtu kontrol nebo časové náročnosti. Cena může být ovlivněna také regionem, ve kterém se stavba nachází a aktuální poptávkou na trhu.

Cena za stavební dozor se pohybuje v řádech desetitisíců korun za menší stavby a statisíců za větší a náročnější stavební projekty. Je obvyklé, že cena za stavební dozor odpovídá 1 – 5 % z celkové hodnoty investice.

Při výběru stavebního dozoru by cena neměla být zdaleka jediným kritériem, protože kvalitní stavební dozor může ušetřit investorovi zbytečné náklady spojené s následnými opravami. Při výběru stavebního dozoru by měla být určitě zohledněna jeho kvalifikace, zkušenosti a také reference.

Dva muži ve stavebních helmách společně drží v rukách plány staveb a peníze, které si předávají.
Stavební dozor může ušetřit nejen spoustu budoucích starostí, ale také financí. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Přínos stavebního dozoru

Stavební dozor může ušetřit nejen spoustu budoucích starostí, ale také financí, a proto je doporučováno, aby byl zajištěn i v případě, že se nejedná o povinnost danou stavebním zákonem

4 způsoby, jak může stavební dozor snížit náklady na stavbu

Prevence nedostatků a závad

Kontroly stavebních prací a sledování dodržování předpisů mohou odhalit nedostatky nebo závady již v počátku stavby. Díky tomu je možné provést nápravu jednoduše, rychle a bez nutnosti přerušení celého stavebního procesu.

Kontrola kvality

Díky kontrole používaných materiálů na stavbě, je zajištěná vysoká úroveň jejich kvality a tím je možné předejít budoucím komplikacím a především nákladům spojených s nutnými opravami.

Monitorování dodavatelů

Pravidelný monitoring práce dodavatelů a pracovníků na stavbě může zabránit nekvalitně odvedené práci, která by se v budoucnu stala příčinou nepříjemných problémů a dalších investic spojených s nápravou.

Plánování a koordinace prací

Pokud jsou práce plánovány a koordinovány správně, nevznikají prodlevy nebo problémy, které by navyšovaly náklady na realizaci stavby.

Co je dobré vědět o stavebním dozoru

Úkolem stavebního dozoru je kontrola prováděných stavebních prací. Konkrétně dohlíží na to, zda jsou stavební práce realizovány v souladu s platnými stavebními předpisy i normami a také s projektovou dokumentací. Jinými slovy stavební dozor zajišťuje správné a bezpečné provádění stavebních prací. Také kontroluje soulad provedených prací s projektovou dokumentací a mimo jiné je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

Dva mladí muži architekti na staveništi
Úkolem stavebního dozoru je kontrola prováděných stavebních prací. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Kdo vykonává stavební dozor

Stavební dozor provádí buď stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby nebo fyzická osoba, kterou je povinen si stavebník zajistit, pokud provádí stavbu svépomocí (a pokud nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona).

Stavební dozor může být osoba, která má vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví nebo architektury případně středoškolské vzdělání v těchto oborech a praxi minimálně tři roky při provádění staveb.

Stavební dozor je možné vykonávat interně v rámci stavební firmy (zaměstnanci firmy vykonávají funkci stavebního dozoru) nebo může být prováděn externě nezávislými stavebními dozorci.  V obou případech je nutné, aby příslušní pracovníci disponovali potřebnou kvalifikací.

Kdy je nutné si zajistit stavební dozor

Stavební dozor je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinnost zajistit téměř u každé stavby a to včetně staveb, které jsou realizovány tzv. svépomocí. Stavební dozor není nutný pouze v případech, kdy není zákonem vyžadováno stavební povolení či ohlášení.

Povinnost mít stavební dozor se může vztahovat také jen na určité fáze stavebních prací, jako jsou instalace elektrických zařízení, zateplení, betonáž apod.