Rubriky
Stavební deník Stavební legislativa

Jak psát stavební deník

Co je stavební deník

Jde o dokument, ve kterém se vedou záznamy o stavbě. Stavební deník musí být veden na stavbách, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. U některých ohlašovaných staveb je možné místo stavebního deníku vést jen jednoduchý záznam o stavbě. Deník lze vést jak v papírové tak v elektronické podobě.

Inženýr píše do prázdného sešitu, který je na stole společně s pracovními nástroji.
U staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je vedení stavebního deníku povinné. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Jak vést stavební deník

Do stavebního deníku se zaznamenává průběh prací, které jsou prováděné na stavbě. Stavební deník obsahuje identifikační údaje, mezi které patří název a místo stavby, název společnosti a místo podnikání zhotovitele, projektanta i subdodavatelů a také údaje o dalších osobách, které se na stavbě podílejí. Dále obsahuje údaje týkající se projektové dokumentace, seznam dokumentů i dokladů, které se ke stavbě vztahují. Stavební deník se vyhotovuje zpravidla ve dvou kopiích a musí být vždy přístupný všem oprávněným osobám.

Povinnost vést stavební deník vzniká dnem předání/převzetí staveniště. Tato povinnost trvá až do dne, kdy je stavba dokončena (případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby).

Do stavebního deníku se zapisují následující denní záznamy:

  • popis provedených montáží a prací,
  • dodávky materiálů, výrobků nebo zařízení včetně jejich uskladnění nebo zabudování,
  • nasazení mechanizačních prostředků,
  • klimatické podmínky na staveništi,
  • osoby přítomné na staveništi (počet, celá jména),
  • další důležité okolnosti, které se stavby týkají,
  • datum zápisu, jméno a podpis zapisovatele.

Záznamy by se měly do deníku zapisovat vždy v den, ve kterém se daná skutečnost udála. Pokud není možné zápis v daný den provést, je třeba údaj doplnit nejpozději den následující.

Kdo zapisuje do stavebního deníku

V případě, že se jedná o stavbu prováděnou svépomocí, vede stavební deník stavebník. V ostatních případech jej vede zhotovitel stavby. Další osobou, která je oprávněna k zápisu do stavebního deníku, může být například stavbyvedoucí; osoba vykonávající stavební dozor, technický dozor nebo autorský dozor a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

dělník v přilbě sedící na rozestavěném schodišti
Nejednomu staviteli způsobila povinnost vedení stavebního deníku nepříjemnosti. Zdroj obrázku: buldo.cz

Papírový stavební deník

Stavební deník je možné vést ve formě zápisů v obyčejném sešitě, nicméně na vedení stavebního deníku existují také tiskopisy, které je možné zakoupit téměř v každém papírnictví. Vyplnění tiskopisu není nikterak složité, ale ruční vyplňování všech potřebných kolonek zabere spoustu času.

Stavební deník musí být fyzicky přítomný na stavbě, což znamená, že pokud chce oprávněná osoba do deníku nahlédnout nebo provést zápis, musí být na stavbě fyzicky přítomna. Nepřívětivé prostředí stavby se může negativně podepsat na stavu a konečném vzhledu stavebního deníku, nemluvě o tom, že se může snadno ztratit, což se v praxi také stává. U papírového stavebního deníku lze také celkem snadno přepisovat, doplňovat nebo naopak vymazávat údaje, což se negativně odráží na jeho důvěryhodnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že papírová forma stavebního deníku má svá úskalí a značné nevýhody. Doba však postoupila a tak se všechna tato negativa dají vyřešit pomocí vedení elektronického stavebního deníku.

Elektronický stavební deník

Pokud jsou všechny zúčastněné osoby vlastníky elektronického podpisu, nic nebrání tomu, vést
stavební deník v elektronické podobě.

Nespornou výhodou elektronického deníku je jeho přístupnost – pověřená osoba do něj může nahlédnout kdykoliv a odkudkoliv. Další výhodou je, že tato forma neumožňuje falšování stavebního deníku. Protože jsou záznamy elektronického stavebního deníku bezpečně uloženy, nehrozí jejich ztráta či znehodnocení. Také vyplňování údajů je jednoduché a aplikace již dokážou samy upozornit na formální chyby. Nedocenitelné je také automatické sledování aktivit, které na stavbě probíhají, a schopnost aplikací doplnit informace o počasí nebo pohlídat docházku osob či harmonogram stavebních prací. Do elektronických deníků lez také snadno nahrát nejen smlouvy nebo nákresy, ale také fotodokumentaci.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce timeline stavby ve stavebním deníku Buldo
Jednou z hlavních výhod stavebního deníku je jeho přístupnost – pověřená osoba do něj může nahlédnout kdykoliv a odkudkoliv. Zdroj obrázku: buldo.cz

Stavební deník a zákon

Povinnost vést stavební deník je dána zákonem. Konkrétně je tato povinnost stanovena ve Stavebním zákoně – § 157 zákona č. 183/2006 Sb. Tento zákon mimo jiné stanovuje, že stavební deník je nutné archivovat po dobu 10 let od udělení kolaudačního souhlasu.

Způsob, jakým má být stavební deník veden, a náležitosti stavebního deníku, jsou definovány ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 16. Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dle této novely je povinnost vést stavební deník v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Pro snazší zavedení této novinky vydalo ministerstvo pro místní rozvoj metodickou pomůcku k vedení elektronického stavebního deníku.